antti

 Suurilla yrityksillä pari kuukautta aikaa aloittaa energiakatselmukset

Tämän vuoden alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Katselmus on kattava arvio koko yrityksen energiankulutusprofiilista ja määritetään suunnitelma energiansäästön saavuttamiseksi. Katselmuksessa otetaan huomioon kaikki yrityksen energiankäyttökohteet ja siihen sisällytetään tarpeellinen määrä kohdekohtaisia katselmuksia, joiden avulla etsitään yrityksen potentiaalisimmat energiansäästökohteet. Samalla yrityksen kokonaisenergiatehokkuudesta saadaan hyvä kuva.

Toimialasta riippumatta velvoite koskee kaikkia yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa, tai työntekijämäärä ylittää 250 henkilöä. Ensimmäiset katselmukset on toteutettava 5.12.2015 mennessä.

Energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia henkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Espoolaisen Projectus Teamin elinkaariyksikössä pätevyys on tällä hetkellä kahdella asiantuntijalla, joilla on jo ennestään vahva kokemusten rakennusten energiahallinnasta, ja yksikön päällikön Mika Kovasen mukaan nämä resurssit riittävät toistaiseksi. ”Toki on mahdollista, että pätevyyden hankkii muutama muukin, jos katselmustoimeksiantojen kysyntä kasvaa suureksi”, Kovanen sanoo.
Johtava elinkaariasiantuntija Santeri Sirén Projectus Teamilta kertoo, että tavoitteena on tehdä katselmuksista yrityksille kannattavaa toimintaa. ”Yrityksiä ei pidä pakottaa turhaan ja ylimääräiseen paperityöhön, vaan tavoitteena on aina ekologisuuden lisäksi kannattavuus. Ideana on kartoittaa yrityksen energiansäästön kannalta ne kohteet, joissa energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet takaavat parhaan kannattavuuden. Meillä katselmuksen sisältöön kuuluvat toimenpiteiden kannattavuuslaskelmat takaisinmaksuaikoineen ja elinkaaritarkasteluineen.”
Katselmointikohteet voivat olla hyvin erilaisia, joten katselmoinnin käytännön toteutus määräytyy tapauskohtaisesti. Kohdekatselmusten yhteydessä pitää mahdollisesti tutustua asiakirjoihin, tehdä kenttäkäyntejä ja suorittaa mittauksia. Yrityksen kokonaisenergiankäytön analyysissä kartoitetaan kaikki yrityksen Suomessa kuluttama energia, johon sisältyvät yrityksen energiaa käyttävät toiminnot, kuten rakennusten käyttö ja ylläpito, kuljetukset ja teollisuusprosessit. Katselmuksessa listataan energiankulutukset alalajeittain, esimerkiksi sähkö, kaukolämpö, maakaasu ja niin edelleen.
Jotta katselmoinneissa osattaisiin ottaa tarpeeksi huomioon kohteiden erilaisuus sekä kannattavuustavoitteet, on katselmusten sisällöt syytä pitää joustavina. Mika Kovanen kertoo, että Projectus Teamin elinkaariyksikössä luodaan jatkuvasti uusia toimintamalleja olemassa olevien rakennusten energiantehokkuuden parantamiseen ja hallintaan. ”Osaamisemme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki rakennuksen energiankulutukseen liittyvät osa-alueet, ja uskallan sanoa että kustannustehokkain ratkaisu löytyy varmasti. Esimerkiksi Ashrae -standardit määrittelevät kolme eri tasoa energiakatselmuksille. Nämä voidaan myös lukea hyödyksi LEED -sertifioinneissa. Lisäksi monissa tapauksissa olisi hyvä hyödyntää niin sanottua jatkuvaa toiminnanvarmistusprosessia, jossa rakennuksen tehokkuutta seurataan säännöllisesti. Prosessi alkaa olemassa olevan rakennuksen järjestelmien yksityiskohtaisesta toimivuuden varmistamisesta (retro-commissioining) ja jatkuu parannustoimenpiteiden vaikutusten säännöllisellä seuraamisella ja käytön ohjauksella. Katselmuksista ja toiminnanvarmistuksista hyötyvät myös uudehkot rakennukset. Ja prosessien tukena voidaan hyödyntää uusia menetelmiä kuten energiasimulointia ja ylläpidon tietomalleja”, Kovanen muistuttaa.

Julkaistu 10.8.2015